Prof. Dr. Peter Förschler

Prof. Dr. Peter Förschler
Rechtswissenschaften
Uni Hohenheim

Lehrveranstaltungen von Prof. Dr. Peter Förschler

Veranstaltung Umfang Beschreibung Bewertungen
Bürgerliches Recht I
Vorlesung
2 SWS - 25
Übung Bürgerliches Recht I/II
Vorlesung + Übung/Tutorium
14 SWS - 10